Page 3 - booklet_hogim_pisgatzeev_web2
P. 3

ל"כנמהו יתליהקה להנימה ר"וי ירבד

                                              !םירקיה באז תגספ יבשות
                            .תונהמהו תוברה ץיקה תויויליעפ לש ןמויסב ,ץיקה תשפוח יהלשב םידמוע ונא


   תוליעפה תינכות תא ונינב ,םיבשותה םכתיא ןבומכו להנימב וניפתוש לכ םע תפתושמ הבישחב ,םינורחאה םישדוחב
   םכדלי לש םייולגו םייובח םירושיכ חתפל תויונמדזה לש בחר ןווגמ ןתמ רשאכ ,פ"שת – ט"לעבה הנשל תיתנשה
                                       .וניניעל הדמע
   קוזיחו החותיפ ,הליהקה ייח רופישל תדמתמ הפיאש ךותמו הבחר תיתליהק הייאר ךותמ לעופ ,יתליהקה להנימה
   תובר השוע להנימה .תבאוש ןבא ונרובע הווהמ רשא ,תיתליהקה היישעל הנוכשב םינווגה ללש רוביח ,הילא תוכיישה
   תנמ לע לכהו ,ךרה ליג ,רעונ ,הרבח ,יאנפ ,תוברת ,ךוניח :ןוגכ םינווגמו םיבר םימוחתב היישע דקומ תווהל תנמ לע
                         .םיבשותה תחוורלו הליהקה תודחאל ףיסוהלו ליבוהל
   םילעופ ךכל םאתהבו הנוכשה יבשות לש םיידוחייהו םינושה םיכרצלו תונויערל םיבושק ונא ,להנימה תווצו הלהנהה ,םיבשותה ןיב ףותיש לש ךילהתב
                                .הבורקה תוליעפה תנשל תניינעמו הרישע ,תנווגמ תינכות םכרובע תונבל
                                פ"שת – הבורקה הנשל תויוליעפה ריצקת תא םכינפב גיצהל םיחמש ונא
                .הלבקה תועשב להנימה ידרשמב ןכו תורישי םשריהל םג ןתינ םש ,להנימה רתאב תואצמנ המשרההו תויוליעפה לכ
   תוליעפה תחלצהל םימיכ תוליל השועש להנימה לש רדהנהו רוסמה תווצל .םיבושחהו םיברה םיכילהתל ונפתוש תא ךרבלו תודוהל וננוצרב וז תונמדזהב
   השמ רמ – השארב דמועלו םילשורי תייריעל .תובדנתהב םצרממו םנמזמ תובר םימרותש להנימה תלהנה ירבחל .םכלש החוורהו תוברתה ייח םודיקלו
           .םיבושחו םיבר דועו םיימוקמה םיקסעה ,בלח תפיט ,ח"פוק ,היירפס ,רעונה תועונת ,רפסה יתבב ,םיס"נתמל הרבחב וניפתושל .ןואל
    .תיתליהקה היישעל הברה םכתמורת לעו תויוליעפה ללשב הברה תופתתשהה לע ,הכימתהו ןומאה לע םירקיה םיבשותה םכל הבר הדות ,ןבומכו


                     .תנווגמו החמש ,הרישע תוליעפ תנש ונלוכל םילחאמ
                  ףרסא יאורלא             חבמר )ידוא( דוהא
                 יתליהקה להנימה ל"כנמ        יתליהקה להנימה תלהנה ר"וי
                   באז תגספ               באז תגספ
   3
     ח.ל.ט | www.pzeev.org.il להנימה רתא ךרד המשרה
   1   2   3   4   5   6   7   8